Ví dụ cơ bản về HTML

Đừng lo lắng nếu những ví dụ này sử dụng các thẻ bạn chưa học.

Bạn sẽ tìm hiểu về chúng trong các chương tiếp theo.

Tài liệu HTML
Tất cả các tài liệu HTML phải bắt đầu bằng một khai báo loại tài liệu : <!DOCTYPE html>.

Tài liệu HTML tự bắt đầu bằng <html>và kết thúc bằng </html>.

Phần hiển thị của tài liệu HTML nằm giữa <body>và </body>.

Thí dụ
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>

Kết quả


Tiêu đề HTML
Các tiêu đề HTML được xác định với các thẻ <h1>to <h6>.

<h1>định nghĩa tiêu đề quan trọng nhất <h6>định nghĩa tiêu đề ít quan trọng nhất:

Thí dụ
<h1>This is heading 1</h1>
<h2>This is heading 2</h2>
<h3>This is heading 3</h3>

Kết quảĐoạn HTML

Các đoạn HTML được định nghĩa bằng <p>thẻ:

Thí dụ
<p>This is a paragraph.</p>

<p>This is another paragraph.</p>