Nhận xét PHP

Nhận xét trong PHP
Một nhận xét trong mã PHP là một dòng không được thực thi như là một phần của chương trình. Mục đích duy nhất của nó là được đọc bởi một người đang xem mã.Nhận xét có thể được sử dụng để:

Để người khác hiểu mã của bạn
Nhắc nhở bản thân về những gì bạn đã làm - Hầu hết các lập trình viên đã có kinh nghiệm quay lại công việc của chính họ một hoặc hai năm sau đó và phải tìm lại những gì họ đã làm. Nhận xét có thể nhắc nhở bạn về những gì bạn đã nghĩ khi bạn viết mã
PHP hỗ trợ một số cách bình luận:

Thí dụ
Cú pháp cho nhận xét một dòng:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
// This is a single-line comment

# This is also a single-line comment
?>

</body>
</html>

Thí dụ

Cú pháp cho nhận xét nhiều dòng:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
/*
This is a multiple-lines comment block
that spans over multiple
lines
*/
?>

</body>
</html>

Thí dụ
Sử dụng các bình luận để loại bỏ các phần của mã:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
// You can also use comments to leave out parts of a code line
$x = 5 /* + 15 */ + 5;
echo $x;
?>

</body>
</html>