Giới thiệu về SQL

SQL là một ngôn ngữ tiêu chuẩn để truy cập và thao tác cơ sở dữ liệu.

Câu lệnh SQL SELECT

Câu lệnh SQL SELECT
Câu lệnh SELECT được sử dụng để chọn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

Dữ liệu trả về được lưu trữ trong một bảng kết quả, được gọi là tập kết quả.

CHỌN Cú pháp
SELECT column1, column2, ...
FROM table_name;

Ở đây, cột1, cột2, ... là tên trường của bảng bạn muốn chọn dữ liệu từ đó. Nếu bạn muốn chọn tất cả các trường có sẵn trong bảng, hãy sử dụng cú pháp sau:

SELECT * FROM table_name;
Cơ sở dữ liệu demo
Dưới đây là một lựa chọn từ bảng "Khách hàng" trong cơ sở dữ liệu mẫu của Northwind:


Ví dụ cột CHỌN
Câu lệnh SQL sau đây chọn các cột "Tên khách hàng" và "Thành phố" từ bảng "Khách hàng":

Thí dụ
SELECT CustomerName, City FROM Customers;

CHỌN * Ví dụ
Câu lệnh SQL sau đây chọn tất cả các cột từ bảng "Khách hàng":

Thí dụ
SELECT * FROM Customers;