Cài đặt PHP

Tôi cần những gì?
Để bắt đầu sử dụng PHP, bạn có thể:Tìm một máy chủ web có hỗ trợ PHP và MySQL
Cài đặt máy chủ web trên PC của riêng bạn, sau đó cài đặt PHP và MySQL
Sử dụng máy chủ web có hỗ trợ PHP
Nếu máy chủ của bạn đã kích hoạt hỗ trợ cho PHP, bạn không cần phải làm gì cả.

Chỉ cần tạo một số .php tệp, đặt chúng vào thư mục web của bạn và máy chủ sẽ tự động phân tích chúng cho bạn.

Bạn không cần phải biên dịch bất cứ thứ gì hoặc cài đặt bất kỳ công cụ bổ sung nào.

Bởi vì PHP là miễn phí, hầu hết các máy chủ web cung cấp hỗ trợ PHP.

Thiết lập PHP trên PC của riêng bạn
Tuy nhiên, nếu máy chủ của bạn không hỗ trợ PHP, bạn phải:

cài đặt một máy chủ web
cài đặt PHP
cài đặt cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như MySQL
Trang web PHP chính thức (PHP.net) có hướng dẫn cài đặt cho PHP: http://php.net/manual/en/install.php